Vedtægter

Vedtægter for Storstrømmens Country Forening

1.Foreningens navn & hjemsted.

Foreningens navn er Storstrømmens Country Forening. Foreningen er hjemmehørende i Guldborgsund Kommune.

2.Formål.

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til countrymusikken gennem afholdelse af en årlig countryfestival & andre arrangementer som kan udbrede genren.

3.Personligt medlemskab.

Enhver person som kan stå inde for formålsparagraffen og som er fyldt 25 år, kan optages som voksenmedlem foreningen.
Enhver person som kan stå inde for formålsparagraffen og som er mellem 15 & 25 år, kan optages som ungdomsmedlem af foreningen.
Unge under 15 år er omfattet af forældre/værges medlemskab.

Medlemskab tegnes gennem foreningens kasserer. Medlemskab betales gennem en af foreningens gyldige betalingsveje.

Medlemsperioden løber fra d. 1/8 – 31/7.

Som medlem opnår man rabat ved foreningens arrangementer.

4.Stemmeret & opstillingsret.

Alle ungdomsmedlemmer / voksenmedlemmer som har betalt kontingent og har været medlemmer i 3 måneder har stemmeret & opstillingsret ved den årlige generalforsamling.

5.Ekskludering.

Det er bestyrelsens ret til enhver tid at ekskludere et medlem, der udviser en adfærd der strider imod foreningens ånd og er til gene for øvrige medlemmer.

En ekskludering kan ankes, og vil dermed blive behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling.

6.Kontingent.

Voksenkontingent & ungdomskontingent fastsættes på den årlige generalforsamling

Kontingent opkrævning udsendes til medlemmer senest d. 17/7.
Fornyelse af kontingent skal senest være betalt d. 8. august – er der ikke betalt d. 8. august udløber ens medlemskab, og man skal derefter melde sig ind på ny.

Bestyrelsesmedlemmer & suppleanter er fritaget for kontingentbetaling så længe de besidder posten.

7.Regnskab.

Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december.
Foreningens regnskab føres af kassereren.
Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

8.Bestyrelsen.

Bestyrelsen står for foreningens daglige drift.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal af bestyrelsen er samlet, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Formanden eller et flertal af bestyrelsen kan indkalde til bestyrelsesmøde, med angivelse af dagsorden, tid og sted.

Bestyrelsen består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær, ét menigt bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter.

Formand, næstformand, kasserer, sekretær og det menige bestyrelsesmedlem vælges direkte. De vælges for 2 år af gangen, på lige årstal er: formand og det menige bestyrelsesmedlem på valg – på ulige årstal er: næstformand, sekretær og kasserer på valg.

Suppleanter er på valg hvert år. Kandidaten der opnår flest stemmer bliver 1. suppleant og kandidaten der opnår næstflest stemmer bliver 2. suppleant.

Hvis næstformand, kasserer, sekretær eller det menige bestyrelsesmedlem trækker sig i utide, skal der vælges en ny på den først kommende ordinære generalforsamling, som sidder i den resterende del af perioden. Indtil den ordinære generalforsamling indtræder suppleanten i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer selv hvem fra den nye bestyrelse der overtager den udtrådtes position.

Hvis formanden går af i utide, skal næstformanden indkalde til ekstraordinær generalforsamling, med henblik på at vælge en ny formand. Denne person sidder i den resterende del perioden.

Bestyrelsen arbejder efter en forretningsorden, som skal godkendes på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

9.Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal.

Indkaldelsen til generalforsamlingen med dagsorden udsendes pr. mail senest 4 uger før generalforsamlingen. Indkaldelsen med dagsorden skal ligeledes offentliggøres på foreningens hjemmeside/facebookside. Generalforsamlingen er beslutnings dygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer.

Indkaldelsen skal indeholde følgende punkter:
• Valg af dirigent, referent og stemmetællere
• Formandens beretning
• Forelæggelse og godkendelse af regnskab
• Forelæggelse af budget for det kommende år
• Indkomne forslag
• Personvalg, herunder valg af suppleanter og revisor samt suppleant for denne.
o I lige år:
 Formand og det menige bestyrelsesmedlem
o Ulige år:
 Næstformand, kasserer & sekretær
o Hvert år:
 2 suppleanter
 Revisor
 Revisor suppleant
• Eventuelt

Referatet underskrives senest 4 uger efter generalforsamlingen og offentliggøres derefter på foreningens hjemmeside.

10.Forslag & kandidat forslag
Forslag samt kandidatforslag til bestyrelsesposterne skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Er der ingen kandidatforslag, kan de opstilles på generalforsamlingen, forudsat at de er til stede.
Kandidatforslag skal for at komme i betragtning være underskrevet af 2 stillere samt kandidaten.

11.Beslutninger
Alle beslutninger på generalforsamlingen sker med simpelt flertal. Vedtægtsændringer dog kun med 2/3 flertal af de fremmødte.
Der kan brevstemmes. Ved personvalg, på enkeltperson. Ved forslag, på specifikt forslag.

12.Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden, et flertal i bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

13.Økonomi
Foreningen tegnes af formanden. Klubben hæfter kun med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen form for personlig hæftelse.

14.Foreningens opløsning.
Klubben kan kun opløses, når der ved to på hinanden følgende generalforsamlinger træffes beslutning herom. Heraf skal den ene være ordinær generalforsamling.

Når klubben er opløst, skal en eventuel formue anvendes ifølge formålsparagraffen eller bruges til andre almennyttige formål.